વિક્રમ-વૈતાળ (વાર્તા- 8)… રાજકુમારી માટે યોગ્ય વર કોણ..?….જાણો સમ્રાટ વિક્રમનો જવાબ.

 રાજકુમારી માટે યોગ્ય વર કોણ ? (વાર્તા- ૮) વિક્રમ વેતાળને પીઠ પર ઉપાડી ફરી ચાલતો થાય છે ત્યારે વેતાળે ફરી …

Read more

વિક્રમ-વૈતાળ (વાર્તા- 7)… ત્રણ ભાઈઓમાંથી સૌથી વધુ સંવેદનશીલ કોણ..?….જાણો સમ્રાટ વિક્રમનો જવાબ.

સૌથી વધારે સંવેદનશીલ કોણ ?  એક ગામમાં એક બ્રાહ્મણ રહેતો હતો. તેને ત્રણ પુત્ર હતા. ત્રણેય પુત્ર ખુબ જ ગુણવાન, …

Read more

વિક્રમ-વૈતાળ (વાર્તા- 6)… કન્યાનો વર કોણ ? વિદ્વાન, શિલ્પી કે વીર…. જાણો સમ્રાટ વિક્રમનો જવાબ.

કન્યાનો વર કોણ ? ભાગ  – 6 રાજા વિક્રમ ફરી પાછા વેતાળને તેના સ્થાન પર થી ઉઠાવીને પોતાના  ખંભા પર …

Read more

વિક્રમ-વૈતાળ (વાર્તા- ૪)…મહાન ત્યાગી કોણ ? પતિ, પ્રેમી કે ચોર….વાંચો સમ્રાટ વિક્રમ આ પ્રશ્નનો શું જવાબ આપે છે.

(વાર્તા- ૪) મહાન ત્યાગી કોણ ? પતિ, પ્રેમી કે ચોર….વાંચો સમ્રાટ વિક્રમ આ પ્રશ્નનો શું જવાબ આપે છે.   મિત્રો …

Read more

વિક્રમ-વૈતાળ (વાર્તા- ૩) કોનો ત્યાગ સૌથી મોટો…. વાંચો સમ્રાટ વિક્રમ આ પ્રશ્નનો શું જવાબ આપે છે.

કોનો ત્યાગ સૌથી મોટો….  વાર્તા – 3  મિત્રો રાજા વિક્રમના જવાબ આપતા જ વેતાળ ઉઠીને તેના મૂળ સ્થાને પહોંચી ગયો. …

Read more

વિક્રમ-વૈતાળ (વાર્તા-૨)… કોનું બલિદાન સૌથી મોટું…… વાંચો સમ્રાટ વિક્રમ આ પ્રશ્નનો જવાબ શું આપે છે….

વિક્રમ-વૈતાળ (વાર્તા-૨)   કોનું બલિદાન સૌથી મોટું. શરત મુજબ જો વિક્રમાદિત્ય એક પણ શબ્દ બોલે કે વેતાળ તરત જ ઉડીને ઝાડ …

Read more