આજના જમાનામાં પૈસા બચાવવા એ એક યુધ્ધમાં પોતાના પ્રાણ બચાવ્યા સમાન જ છે… જરૂર વાંચો આ મહત્વનો લેખ.

મહાનગરની મહાકાય દુનિયામાં એક ખોબા જેવડા ગામડાની ઝલક પોતાના ખોબા જેવડા દિલમાં લઈને એક વયોવૃદ્ધ દાદાજી રહેતા હતા. પોતાના સ્વર્ગસમા …

Read more

વિક્રમ-વૈતાળ (વાર્તા- 14 )..પીંડદાન કોને મળશે ? ચોરને…રાજાને..કે, બ્રમ્હાણને…. જરૂર વાંચો આ રહસ્યમય વાર્તા.

પિંડદાન કોને મળે ? ભાગ ૧૪  વેતાળ ઝાડ પર લટકાઈ ગયો હતો. વેતાળે ખુબ પ્રયાસો કર્યા કે વિક્રમ થાકીને હાર …

Read more

વિક્રમ-વૈતાળ (વાર્તા- 12 )… બ્રામ્હણને સિદ્ધિ શા માટે ના મળી ?…. જરૂર વાંચો આ રહસ્યમય વાર્તા.

ભાગ ૧૨ / બ્રામ્હણને સિદ્ધી શા માટે ન મળી ? વિક્રમે ફરી વેતાળને પોતાની પીઠ પર ઉપાડ્યો અને આગળ ચાલતો થયો અને …

Read more

વિક્રમ-વૈતાળ (વાર્તા- 11 )… જાદુઈ વીંટી અને સમ્રાટ વિક્રમ…. જરૂર વાંચો આ રહસ્યમય વાર્તા.

ભાગ ૧૧  / જાદુઈ વીંટીનો કમાલ. વેતાળ ઝાડ પર લટકય ગયો હતો. વિક્રમે તેને પોતાની પીઠ પર ઉપાડ્યો અને આગળ …

Read more

વિક્રમ-વૈતાળ (વાર્તા- 10 )… પતિ થવાનો અધિકાર કોનો..?….જાણો સમ્રાટ વિક્રમનો જવાબ.

પતિ થવાનો અધિકાર કોનો ? વાર્તા – ૧૦  રાજા પોતાના ઈરાદાનો મક્કમ હતો. તેણે ઝાડ પર લટકાયેલ વેતાળને વશમાં કર્યો. …

Read more