પરીક્ષા વગર સીધી ભરતી, પોસ્ટ ઓફિસમાં સરકારી નોકરી ની ઉત્તમ તક : લાયકાત 10 / 12 પાસ જાણો ફોર્મ ભરવાની પ્રોસેસ. સેલેરી અને બીજી માહિતી.

ભારતીય ટપાલ ખાતાએ ગુજરાત પોસ્ટલ સર્કલમાં મલ્ટી ટાસ્કિંગ સ્ટાફ પોસ્ટમેન, પોસ્ટલ આસિસ્ટન્ટ અને સોર્ટિંગ આસિસ્ટન્ટ સહિત અનેક પદો ભરવા માટે …

Read more