કલાકો સુધી ખુરશીમાં બેસવાથી હાડકા બની જાય છે ખોખલા, થઈ શકે છે આ ગંભીર અને ઘાતક રોગો… 20 થી 30 વર્ષમાં શરીરની કરે છે આવી હાલત

મિત્રો આજે આપણે જોઈએ છીએ કે, મોટાભાગના લોકોને ખુરશી પર બેસીને કામ કરવાનું હોય છે. જો કે કામ કરવું જરૂરી …

Read more