કોરોનમાં અનાથ થયેલા બાળકોને મફત શિક્ષા સાથે આટલી સુવિધાઓ અને સહાય આપશે સરકાર …

બાળકોને ‘PM Cares for Children’ યોજના અંતર્ગત સહાયતા આપવામાં આવશે. આ વિશે પ્રધાનમંત્રી એ જણાવ્યું છે કે જે ઉપાયોની ઘોષણા …

Read more