પાણીના ટાંકામાંથી ડહોળું પાણી અને બદબુ આવે છે ? તો ઉમેરીદો એમાં આ એક વસ્તુ, બદબુ પણ નહીં આવે અને રહેશે એકદમ સાફ…

મોટા શહેરોથી લઈને ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં પાણીની ટાંકીનો ઉપયોગ કરવો હવે એક સામાન્ય વાત છે. ખાસ, કરીને મોટા શહેરોમાં પાણી ટાંકી …

Read more